Resurserna ska användas smartare

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten totalt sett ökar men hur pass blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Många tidigare industriområden tas numera i anspråk för bostäder och blandad bebyggelse men nyckeltal för detta finns ej. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender medan närheten till livsmedelsbutik visar på negativ trend.

En totalt sett ökande invånartäthet i tätorterna i Malmö kommun mellan år 1990 och 2015 visar på en positiv utveckling inom detta område. Speciellt inom tätorten Malmö har invånartätheten varit konstant ökande sedan år 1990. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan år 2005 och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar, är i Malmö mycket lägre än för grönområden. Andel av Malmöborna med tillgång till parker, av olika storlek och inom olika avstånd, har undersökts för första gången år 2015 och minst 81 procent av befolkningen hade tillgång till någon av de fem utpekade parkkategorierna.

Senast uppdaterad: 2019-06-27