VOC-utsläpp

Beräkningar av utsläppen av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen).

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

8710

1

Totalt

1995

7090

2

Totalt

2000

5550

3

Totalt

2005

4160

4

Totalt

2010

3140

5

Totalt

2015

1750

6

Totalt

2018

2330

7

Övrigt

1990

1120

8

Övrigt

1995

1170

9

Övrigt

2000

1200

10

Övrigt

2005

1250

11

Övrigt

2010

894

12

Övrigt

2015

975

13

Övrigt

2018

1360

14

Arbetsmaskiner och redskap

1990

480

15

Arbetsmaskiner och redskap

1995

486

16

Arbetsmaskiner och redskap

2000

500

17

Arbetsmaskiner och redskap

2005

500

18

Arbetsmaskiner och redskap

2010

100

19

Arbetsmaskiner och redskap

2015

92,0

20

Arbetsmaskiner och redskap

2018

219

21

Industri och Energi

1990

1580

22

Industri och Energi

1995

1410

23

Industri och Energi

2000

1590

24

Industri och Energi

2005

1140

25

Industri och Energi

2010

1950

26

Industri och Energi

2015

496

27

Industri och Energi

2018

566

28

Vägtrafik

1990

4920

29

Vägtrafik

1995

3380

30

Vägtrafik

2000

2130

31

Vägtrafik

2005

1130

32

Vägtrafik

2010

100

33

Vägtrafik

2015

96,0

34

Vägtrafik

2018

54,0

35

Övrig trafik

1990

609

36

Övrig trafik

1995

647

37

Övrig trafik

2000

130

38

Övrig trafik

2005

146

39

Övrig trafik

2010

95,0

40

Övrig trafik

2015

94,0

41

Övrig trafik

2018

125

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppen ökat något. Bland annat ökar hushållens utsläpp av lättflyktiga organiska ämnen mellan år 2015 och 2018. Övrigt innehåller utsläppen från hushållen såsom vedeldning och lösningsmedelsanvändning. Även utsläppen från arbetsmaskiner och redskap ökar något mellan år 2015 och 2018.

De stora förändringarna för vägtrafiken mellan år 2005 och 2015 beror på ändrade bedömningar av utsläpp i emissionsdatabasen.

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kolväten i Malmö och vad som orsakar dem.

Miljökvalitetsnorm

Om den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö samt hälsa

Kolvätens effekter på hälsa och miljön.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03