VOC-utsläpp

Beräkningar av utsläppen av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen).

Utsläppskälla Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 2330

2018

1

Övrigt

 1360

2018

2

Arbetsmaskiner och redskap

 219

2018

3

Industri och Energi

 566

2018

4

Vägtrafik

 54,0

2018

5

Övrig trafik

 125

2018

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppen ökat något. Bland annat ökar hushållens utsläpp av lättflyktiga organiska ämnen mellan år 2015 och 2018. Övrigt innehåller utsläppen från hushållen såsom vedeldning och lösningsmedelsanvändning. Även utsläppen från arbetsmaskiner och redskap ökar något mellan år 2015 och 2018.

De stora förändringarna för vägtrafiken mellan år 2005 och 2015 beror på ändrade bedömningar av utsläpp i emissionsdatabasen.

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kolväten i Malmö och vad som orsakar dem.

Miljökvalitetsnorm

Om den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö samt hälsa

Kolvätens effekter på hälsa och miljön.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03