Tågtrafikbullerexponering

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2012 och 2017 har det gjorts beräkningar/bedömningar av antalet boende som utsätts för ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60 dBA utomhus vid bostadens fasad.

Tågtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet personer som exponeras för ljudnivåer från tågtrafiken som överskrider riktvärdena utomhus har ökat under femårsintervallet. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika ut vid de två kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

De långsiktiga målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och har varit att de riktvärden som gäller för buller ska uppfyllas för alla i Malmö, vilket ännu inte är fallet. För att dessutom uppnå det som beskrivs i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", en god ljudmiljö där Malmöborna kan känna frihet från buller, krävs ytterligare insatser än de som ingår i åtgärdsprogrammen.

Trenden visa antal personer som utsätts för ljudnivåer över 60 dBA. De som utsätts för den högre ljudnivån ingår även i antalet för den lägre ljudnivån.

Dokument

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Härifrån har uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.

Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013

Härifrån har också uppgifter om trafikbullerexponeringen hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-10-11