Svaveldioxidutsläpp

Beräkningar av utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid.
Färgruta Arbetsmaskiner och redskap
Färgruta Industri och Energi
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Övrig trafik
Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 97 procent i Malmö. Under de senaste femton åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Inom industri- och energisektorn står en industri i Malmö för hela 70 procent av utsläppen år 2017. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Artiklar

Utsläppskällor

Malmös miljömål och miljökvalitetsnormen

Malmös miljömål i förhållande till de nationella miljökvalitetsnormerna.

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Nyckeltal MP.2.3.11