Svaveldioxidutsläpp

Beräkningar av utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 97 procent i Malmö. Under de senaste tjugo åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Inom industri- och energisektorn står en industri i Malmö för hela 70 procent av utsläppen år 2018. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Artiklar

Utsläppskällor

Malmös miljömål och miljökvalitetsnormen

Malmös miljömål i förhållande till de nationella miljökvalitetsnormerna.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03