Utsläppskällor och effekter på natur och miljö

Utsläppskällor

Kväveoxid släpps ut främst från bilavgaser, men även utsläpp från arbetsmaskiner, sjöfart, uppvärmning, industrier och energiproduktion.

 

Effekter på natur & miljö

Utsläppen orsakar efterhand problem med övergödning av hav, sjöar, vattendrag och mark. Sjöar växer igen, algblomningen ökar och flora och fauna förändras. Kvävedioxid bidrar också till försurning och skador på växtligheten genom bildning av ozon, samt korrosion och nedbrytning av kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2016-03-13