Malmös miljömål

Malmös miljömål

Frisk luft
Halterna 20 µg/m3 som årsmedelvärde och 100 µg/m3 som timmedelvärde för kvävedioxid ska inte överskridas i Malmö 2010. Målet bedöms vara svårt att nå eftersom halterna i stora delar av innerstan överskrids kontinuerligt.

Bara naturlig försurning
År 2010 ska utsläppen av kväveoxider i Malmö ha minskat med minst 40% räknat från 1999 års nivå. Målet kan vara svårt att nå, med anledning av Malmös kraftiga expansion och den trafikökning det medför.

Miljökvalitetsnorm
Gäller från 1 januari 2006
1 år: 40 µg/m3
1 dygn: 60 µg/m3
1 timme: 90 µg/m3

Senast uppdaterad: 2014-12-18