Kväveoxidutsläpp

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Utsläppskälla Senaste värdet (ton) Datum

Totalt

 2480

2018

Arbetsmaskiner och redskap

 318

2018

Industri och Energi

 672

2018

Vägtrafik

 950

2018

Övrig trafik

 535

2018

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till nästan 80 procent sedan år 1980 och det är främst inom industri- och energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att kvävedioxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner har gjorts för år 2018.

Artiklar

Malmös miljömål

Här är information om kväveoxidutsläpp i förhållande till de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormen.

Utsläppskällor och effekter på natur och miljö

Effekter på natur och miljö av kvävedioxider

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-06-20