Kväveoxidutsläpp

Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till nästan 80 procent sedan år 1980 och det är främst inom industri- och energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att kväveoxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner har gjorts för år 2018.

Artiklar

Malmös miljömål

Här är information om kväveoxidutsläpp i förhållande till de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormen.

Utsläppskällor och effekter på natur och miljö

Effekter på natur och miljö av kvävedioxider

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03