Halten av svaveldioxid

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Datum Värde (µg/m³)

1967

76

1968

69

1969

87

1972

69

1973

79

1974

59

1975

42

1976

53

1977

55

1978

43

1979

57

1980

49

1981

50

1982

43

1983

33

1984

23

1985

20

1986

17

1987

20

1988

13

1989

12

1990

8,9

1991

7,8

1992

7,0

1993

8,3

1994

5,8

1995

6,1

1996

7,8

1997

5,4

1998

4,2

1999

3,9

2000

2,0

2001

1,9

2002

2,2

2003

3,4

2004

2,5

2005

3,6

2006

3,0

2007

1,6

2008

1,6

2009

1,7

2010

2,1

2011

1,8

2012

1,3

2013

2,1

2014

1,2

2015

0,7

2016

0,7

2017

0,5

2018

0,9

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat under 2 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gällande miljökvalitetsnorm. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylls därmed med god marginal.

Se även information om indikatorn "Svaveldioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas svaveldioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa om utvecklingen av svaveldioxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö och hälsoeffekter

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-07-04