Halten av svaveldioxid

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Datum Värde (µg/m³)

0

1967

76

1

1968

69

2

1969

87

3

1972

69

4

1973

79

5

1974

59

6

1975

42

7

1976

53

8

1977

55

9

1978

43

10

1979

57

11

1980

49

12

1981

50

13

1982

43

14

1983

33

15

1984

23

16

1985

20

17

1986

17

18

1987

20

19

1988

13

20

1989

12

21

1990

8,9

22

1991

7,8

23

1992

7,0

24

1993

8,3

25

1994

5,8

26

1995

6,1

27

1996

7,8

28

1997

5,4

29

1998

4,2

30

1999

3,9

31

2000

2,0

32

2001

1,9

33

2002

2,2

34

2003

3,4

35

2004

2,5

36

2005

3,6

37

2006

3,0

38

2007

1,6

39

2008

1,6

40

2009

1,7

41

2010

2,1

42

2011

1,8

43

2012

1,3

44

2013

2,1

45

2014

1,2

46

2015

0,7

47

2016

0,7

48

2017

0,5

49

2018

0,9

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat under 2 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gällande miljökvalitetsnorm. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylls därmed med god marginal.

Se även information om indikatorn "Svaveldioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas svaveldioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa om utvecklingen av svaveldioxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö och hälsoeffekter

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03