Situationen i Malmö

Halterna av svaveldioxid har minskat drastiskt sedan mätningarna startade på 1960-talet. Sedan slutet av 1960-talet har halterna minskat med ungefär 90 procent. Sedan 1966 har det gjorts kontinuerliga mätningar på Rådhuset i Malmö.

Idag emitteras (utstrålar) ungefär 750 ton svaveldioxid per år i Malmö. De uppmätta halterna är numera mycket låga och de senaste åren har halterna varit relativt stabila. År 2011 var årsmedelvärdet under 2 µg/m3, vilket är knappt tio procent av gällande miljökvalitetsnorm.

Senast uppdaterad: 2014-12-18