Miljömål och miljökvalitetsnorm

Malmös miljömål

Frisk luft
Halten 5 µg/m3 som årsmedelvärde för svaveldioxid ska inte överskridas i Malmö. Målet bedöms vara möjligt att nå.

Bara naturlig försurning
År 2010 ska utsläppen av svaveldioxid i Malmö ha minskat med minst 10% räknat från 1999 års nivå. Målet bedöms vara möjligt att nå.

Miljökvalitetsnorm

Gäller från den 1 januari 1999
1 år: 20 µg/m3
1 dygn: 100 µg/m3
1 timme: 200 µg/m3

Dessa halter är beräknade utifrån det nationella målet och miljökvalitetsnormen.

Senast uppdaterad: 2014-12-18