Effekter på natur och miljö och hälsoeffekter

Hälsoeffekter

Svaveldioxid orsakar irritation i andningsvägarna och höga halter ökar förekomsten av luftvägsjukdomar. Svaveldioxid som luftförorening har dock liten betydelse ur hälsosynpunkt i Sverige idag.

Effekter på natur och miljö

Försurning av sjöar, vattendrag och skogsmark, samt nedbrytning av kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2014-12-18