Halten av svaveldioxid

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat kring 1 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gränsvärdesnormen. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylls därmed med god marginal.

Svaveldioxid orsakar irritation i andningsvägarna och höga halter ökar förekomsten av luftvägssjukdomar. Svaveldioxid som luftförorening har dock liten betydelse ur hälsosynpunkt i Sverige idag. Effekterna av svaveldioxid på natur och miljö är dels försurning av mark och vatten dels söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Se rapport och länkar nedan för mer information om luftsituationen i Malmö och Sverige.

Dokument

Luften i Malmö 2019

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2020-06-22