Halten av svaveldioxid

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat under 2 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gällande miljökvalitetsnorm. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylls därmed med god marginal.

Se även information om indikatorn "Svaveldioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas svaveldioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa om utvecklingen av svaveldioxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö och hälsoeffekter

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03