Halten av partiklar PM 2,5

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM 2,5, i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av partiklar, PM2,5, i taknivå har varierat mellan 9-14 µg/m³ under de senaste åren vilket är omkring 50 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta innebär också att halterna är strax över eller kring preciseringen av de nationella miljömålen som för PM2,5 är satt till 10 µg/m³.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban bakgrund (Rådhuset).

Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar. Ungefär 80% av uppmätta PM 2,5-halter kommer från luftmassor från angränsande regioner.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länkar nedan för mer information om luftsituationen i Malmö och Sverige.

Dokument

Luften i Malmö 2019

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2020-06-22