Halten av partiklar PM 2,5

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM 2,5, i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Partikelhalterna avseende PM 2,5 har, sett som årsmedelvärde i taknivå, varierat mellan 9-17 µg/m³ under hela mätperioden. Detta innebär omkring 50 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban bakgrund (Rådhuset).

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kväveoxidhalterna i Malmö och vilka källor som är orsak till förekomsten av partiklar i luften.

Miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03