Halten av partiklar PM 10

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM 10, i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Partikelhalterna avseende PM 10 har, sett som årsmedelvärde i taknivå, huvudsakligen legat på 14-18 µg/m³ under hela mätperioden. Detta innebär knappt 50 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Den högre halten i gatumiljö (Dalaplan) jämfört med urban bakgrund (Rådhuset) beror främst på trafikens uppvirvling av damm från vägbanan. Dessa stora partiklar transporteras bara korta sträckor varefter de snabbt faller till marken.

Se även information om indikatorn "Partiklar i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas partikelhalter som har uppmätts under vinterhalvåret i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av partiklar i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö samt hälsoeffekter

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03