Halten av marknära ozon

Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Halterna av marknära ozon har, sett som årsmedelvärde i taknivå, legat kring 50 µg/m³ alltsedan mitten av 1990-talet. Jämfört med början av 1990-talet har dock halterna på senare tid ökat med drygt 25 %. Denna ökning hänger troligen samman med de minskande kväveoxidhalterna i stadskärnan. Däremot tycks antalet överskridanden över 120 µg/m³, av högsta 8-timmarsmedelvärdet per dygn, ligga stabilt kring inget eller något enstaka överskridande per år.

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av marknära ozon i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö samt hälsoeffekter

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03