Halten av marknära ozon

Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av marknära ozon i taknivå har varierat kring 55-60 µg/m³ under de senaste åren. Jämfört med början av 1990-talet har halterna på senare tid ökat med drygt 25 %. Denna ökning hänger troligen samman med de minskande kväveoxidhalterna i stadskärnan. Däremot tycks antalet överskridanden över 120 µg/m³, av högsta 8-timmarsmedelvärdet per dygn, ligga stabilt kring inget eller något enstaka överskridande per år, utom år 2019 då det registrerades 12 överskridanden. I södra Sverige är halterna högst på landsbygden (ca 60 µg/m³), dit ozonet har transporterats från angränsande regioner. Halterna i Malmös centrala delar närmar sig alltså de på landsbygden.

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av marknära ozon finns ej. Däremot ska halten marknära ozon enligt miljökvalitetsnormen inte överskrida 120 µg/m³ som åtta timmars medelvärde år 2010. Möjligheten att nå målet är beroende av internationella utsläppsminskningar.

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Indirekt är trafiken den största källan till marknära ozon, men även intransport av luftmassor från kontinenten bidrar till stor del av de halter som uppmäts i Malmö. Ozon är en sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, tillsammans med solljus.

I höga halter har ozon en negativ påverkan på människors hälsa. Bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. Ozon kan även orsaka inflammation av luftvägarna. Barn och äldre är särskilt känsliga. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär och har även ett samband med dödlighet och inläggning på sjukhus. Ozon förstärker även effekten av andra luftföroreningar. På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom skador på grödor, träd och vilda växter. Det bryter även ner material som papper, plast, gummi och textilier.

Se rapport och länkar nedan för mer information om luftsituationen i Malmö och Sverige.

Dokument

Luften i Malmö 2019

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2020-06-22