Halten av kvävedioxid

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.

Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Rådhuset

1984

35

1

Rådhuset

1985

38

2

Rådhuset

1986

31

3

Rådhuset

1987

32

4

Rådhuset

1988

30

5

Rådhuset

1989

27

6

Rådhuset

1990

21

7

Rådhuset

1991

20

8

Rådhuset

1992

22

9

Rådhuset

1993

26

10

Rådhuset

1994

21

11

Rådhuset

1995

22

12

Rådhuset

1996

25

13

Rådhuset

1997

26

14

Rådhuset

1998

22

15

Rådhuset

1999

24

16

Rådhuset

2000

23

17

Rådhuset

2001

21

18

Rådhuset

2002

20

19

Rådhuset

2003

21

20

Rådhuset

2004

19

21

Rådhuset

2005

21

22

Rådhuset

2006

19

23

Rådhuset

2007

17

24

Rådhuset

2008

17

25

Rådhuset

2009

17

26

Rådhuset

2010

19

27

Rådhuset

2011

18

28

Rådhuset

2012

16

29

Rådhuset

2013

17

30

Rådhuset

2014

15

31

Rådhuset

2015

14

32

Rådhuset

2016

14

33

Rådhuset

2017

12

34

Rådhuset

2018

12

35

Bergsgatan 17

2009

31

36

Bergsgatan 17

2010

36

37

Bergsgatan 17

2011

35

38

Bergsgatan 17

2012

34

39

Bergsgatan 17

2013

35

40

Bergsgatan 17

2014

27

41

Bergsgatan 17

2015

29

42

Bergsgatan 17

2016

27

43

Bergsgatan 17

2017

24

44

Bergsgatan 17

2018

24

45

Dalaplan 5B

2007

28

46

Dalaplan 5B

2008

33

47

Dalaplan 5B

2009

34

48

Dalaplan 5B

2010

33

49

Dalaplan 5B

2011

34

50

Dalaplan 5B

2012

29

51

Dalaplan 5B

2013

32

52

Dalaplan 5B

2014

29

53

Dalaplan 5B

2015

30

54

Dalaplan 5B

2016

27

55

Dalaplan 5B

2017

26

56

Dalaplan 5B

2018

26

57

Dalaplan, torget

2006

28

58

Dalaplan, torget

2007

25

59

Dalaplan, torget

2008

29

60

Dalaplan, torget

2009

30

61

Dalaplan, torget

2010

30

62

Dalaplan, torget

2011

29

63

Dalaplan, torget

2012

25

64

Dalaplan, torget

2013

30

65

Dalaplan, torget

2014

24

66

Dalaplan, torget

2015

25

67

Dalaplan, torget

2016

23

68

Dalaplan, torget

2017

22

69

Dalaplan, torget

2018

22

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna legat strax under 15 µg/m³, vilket är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund). Mätningar i både gaturum och urban bakgrund visar på en svagt nedåtgående trend i Malmö.

Se även information om indikatorn "Kvävedioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas kvävedioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kväveoxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03