Halten av kvävedioxid

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.

Mätområde Datum Värde (µg/m³)

Rådhuset

1984

35

Rådhuset

1985

38

Rådhuset

1986

31

Rådhuset

1987

32

Rådhuset

1988

30

Rådhuset

1989

27

Rådhuset

1990

21

Rådhuset

1991

20

Rådhuset

1992

22

Rådhuset

1993

26

Rådhuset

1994

21

Rådhuset

1995

22

Rådhuset

1996

25

Rådhuset

1997

26

Rådhuset

1998

22

Rådhuset

1999

24

Rådhuset

2000

23

Rådhuset

2001

21

Rådhuset

2002

20

Rådhuset

2003

21

Rådhuset

2004

19

Rådhuset

2005

21

Rådhuset

2006

19

Rådhuset

2007

17

Rådhuset

2008

17

Rådhuset

2009

17

Rådhuset

2010

19

Rådhuset

2011

18

Rådhuset

2012

16

Rådhuset

2013

17

Rådhuset

2014

15

Rådhuset

2015

14

Rådhuset

2016

14

Rådhuset

2017

12

Rådhuset

2018

12

Bergsgatan 17

2009

31

Bergsgatan 17

2010

36

Bergsgatan 17

2011

35

Bergsgatan 17

2012

34

Bergsgatan 17

2013

35

Bergsgatan 17

2014

27

Bergsgatan 17

2015

29

Bergsgatan 17

2016

27

Bergsgatan 17

2017

24

Bergsgatan 17

2018

24

Dalaplan 5B

2007

28

Dalaplan 5B

2008

33

Dalaplan 5B

2009

34

Dalaplan 5B

2010

33

Dalaplan 5B

2011

34

Dalaplan 5B

2012

29

Dalaplan 5B

2013

32

Dalaplan 5B

2014

29

Dalaplan 5B

2015

30

Dalaplan 5B

2016

27

Dalaplan 5B

2017

26

Dalaplan 5B

2018

26

Dalaplan, torget

2006

28

Dalaplan, torget

2007

25

Dalaplan, torget

2008

29

Dalaplan, torget

2009

30

Dalaplan, torget

2010

30

Dalaplan, torget

2011

29

Dalaplan, torget

2012

25

Dalaplan, torget

2013

30

Dalaplan, torget

2014

24

Dalaplan, torget

2015

25

Dalaplan, torget

2016

23

Dalaplan, torget

2017

22

Dalaplan, torget

2018

22

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna legat strax under 15 µg/m³, vilket är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund). Mätningar i både gaturum och urban bakgrund visar på en svagt nedåtgående trend i Malmö.

Se även information om indikatorn "Kvävedioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas kvävedioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kväveoxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-07-04