Situationen i Malmö

Sedan mitten av 80-talet har halterna halverats, eller minskat med 20 µg/m3, vid mätningarna på Rådhuset. De senaste sex åren har halterna varit nästan oförändrade.

Halten i gatumiljö överskrider normen i Malmö vid Amiralsgatan och Södra Förstadsgatan. Med anledning av detta har Länsstyrelsen arbetat fram ett åtgärdsprogram för hur kvävedioxidhalterna ska kunna minska. Malmös åtgärdsprogram fastställdes i juni 2007.

Ett reviderat åtgärdsprogram fastställdes under 2011. Åtgärderna i det reviderade programmet genomförs under 2012 - 2014.

Under 2013 uppmättes i genomsnitt 17 μg/m3 kvävedioxid som årsmedelvärde i taknivå på Rådhusets mätstation, vilket är ungefär 60 procent från gällande miljökvalitetsnorm och cirka 15 procent under det nationella miljömålet. Halterna i trafikerad gatumiljö är betydligt högre än taknivåhalterna vid Rådhuset. Miljömålet överskrids som mest med 70 procent vid gatustationen på Bergsgatan 17. Vid Bergsgatan uppmättes ett årsmedelvärde på 35 μg/m3 och både miljökvalitetsnormerna för timmedelvärde och dygnsmedelvärde överskreds. Även vid Dalaplan var både dygns- och timmedelvärden över normen. En trolig orsak till de betydligt lägre halterna under 2012 än 2013 på Dalaplan är ombyggnationen av Trelleborgsvägen och Mobilia. Detta har inneburit försämrade möjligheter att med bil ta sig igenom Dalaplan, vilket därigenom tillfälligt minskat trafikmängderna.

Senast uppdaterad: 2014-12-11