Halten av kvävedioxid

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal. Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund).

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna legat kring 15 µg/m³, vilket är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i gatunivå visar indikationer på en svagt nedåtgående trend. I den årliga utvärderingen av Malmös åtgärdsprogram för kvävedioxid beräknas kvävedioxidhalter på 15 centrala vägsträckor. Halterna har år 2017, i genomsnitt för de 15 platserna, minskat med 14 procent jämfört med år 2006, då arbetet med åtgärdsprogrammet inleddes.

Se även information om indikatorn "Kvävedioxid i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas kvävedioxidhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter. För Malmö motsvaras dessa mätningar av Rådhusmätningen i diagrammet ovan.

Artiklar

Situationen i Malmö

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kväveoxidhalterna i Malmö.

Miljömål och miljökvalitetsnorm

Här kan du läsa om hur Malmös miljömål är utifrån den nationella miljökvalitetsnormen.

Dokument

Luften i Malmö 2017

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2018-05-23