Halten av bensen

Bensenhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal. Även några äldre mätningar finns med som jämförelse med dagens situation.

Årsmedelhalter av bensen i gatunivå.

Datum Värde (µg/m³)

0

1997

22

1

2001

7,9

2

2003

4,8

3

2006

1,0

4

2007

0,8

5

2008

0,5

6

2009

0,6

7

2010

0,8

8

2011

0,5

9

2012

0,7

10

2013

1,2

11

2014

1,5

12

2015

1,1

13

2016

0,7

14

2017

0,5

15

2018

0,7

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

De tre första mätningarna är bland annat gjorda med så kallade passiva provtagare och under vintersäsongen. Provplatsen var då Nobeltorget och miljön för den mätpunkten kan betraktas som jämförbar med den som idag råder vid Dalaplan. Den stora minskningen beror till stor del på att benseninnehållet i bensin har minskat genom reglering i lagstiftningen.

Bensenhalterna har, sett som årsmedelvärde i gatunivå, varierat mellan 0,5 och 1,5 µg/m³ under den drygt tioåriga mätperioden vid mätplatsen på Dalaplan. Halterna är mellan 10 och 30 % av gällande miljökvalitetsnorm och i nivå med det nationella miljömålet.

Se även information om indikatorn "Bensen i luft" under "Frisk luft" på miljomal.se nedan. Där redovisas bensenhalter som har uppmätts i urban bakgrundsluft i flera svenska tätorter.

Artiklar

Situationen i Malmö och utsläppskällor

Här kan du läsa mer om utvecklingen av kolväten i Malmö och vad som orsakar dem.

Miljökvalitetsnorm

Om den nationella miljökvalitetsnormen.

Effekter på natur och miljö samt hälsa

Kolvätens effekter på hälsa och miljön.

Dokument

Luften i Malmö 2018

I denna rapport finns mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2019-12-03