Situationen i Malmö och utsläppskällor

Situationen i Malmö


Bensenhalterna har under det senaste årtiondet minskat och idag är halterna ungefär 20 procent av miljökvalitetsnormen. Detta beror bland annat på att benseninnehållet i bensin minskat de senaste tio åren. 

Utsläppskällor

Viktiga källor till utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter.

Senast uppdaterad: 2014-12-18