Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Biltrafiksnitt Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 615300

2018

1

Kommungränssnittet

 266400

2018

2

Centrala snittet

 190300

2018

3

Yttre Ringvägssnittet

 158600

2018

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2018 minskade den totala biltrafikmängden med ungefär 4 000 fordon och uppgick till drygt 615 000 totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet minskade under år 2018 och är nu lägre än den varit de senaste tre åren. Totalt sett har också biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade under år 2018 liksom året innan. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2019-04-08