Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala trafikmängden vid alla tre snitten som alltså visar på en total ökning av biltrafiken vid dessa tre mätsnitt i Malmö. Trafikmängden vid Centrala snittet ökade ytterligare under år 2017 och är nu högre än den varit de senaste fyra åren. Totalt sett har dock biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade något under år 2017. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2019-02-04