Staden ska bli renare och tystare

Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Bilresor

Nyckeltal MP.2.3.1 Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 31 %2013

Gång- och cykelresor

Nyckeltal MP.2.3.2 Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2013

Kollektivtrafikresor

Nyckeltal MP.2.3.3 Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 21 %2013

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal MP.2.3.17 Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 164,715 2017

Biltrafikmängder

Nyckeltal MP.2.3.16 Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 619200 stycken2017

Halten av kvävedioxid

Nyckeltal MP.2.3.4 Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1984
Senaste värdet: 12 µg/m³2017

Halten av svaveldioxid

Nyckeltal MP.2.3.5 Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1967
Senaste värdet: 0,5 µg/m³2017

Halten av partiklar PM 10

Nyckeltal MP.2.3.6 Årsmedelhalter av partiklar, PM 10, i taknivå och gatunivå.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1996
Senaste värdet: 14 µg/m³2017

Halten av partiklar PM 2,5

Nyckeltal MP.2.3.7 Årsmedelhalter av partiklar, PM 2,5, i taknivå och gatunivå.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 8,6 µg/m³2017

Halten av bensen

Nyckeltal MP.2.3.8 Årsmedelhalter av bensen i gatunivå.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 0,5 µg/m³2017

Halten av marknära ozon

Nyckeltal MP.2.3.9 Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1989
Senaste värdet: 55 µg/m³2017

Kväveoxidutsläpp

Nyckeltal MP.2.3.10 Utsläpp till luft av kväveoxider.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 2810 ton2017

Svaveldioxidutsläpp

Nyckeltal MP.2.3.11 Utsläpp till luft av svaveldioxid.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 320 ton2017

VOC-utsläpp

Nyckeltal MP.2.3.12 Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen).
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 1800 ton2017

Vägtrafikbullerexponering

Nyckeltal MP.2.3.13 Vägtrafikbullerexponerade över riktvärden.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 42500 personer2017

Tågtrafikbullerexponering

Nyckeltal MP.2.3.18 Tågtrafikbullerexponerade över riktvärden.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 9500 personer2017

Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

Nyckeltal MP.2.3.14 Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 86 stycken2017

"Lugna" grönområden

Nyckeltal MP.2.3.15 Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 55,56 %2017

Artiklar

Utredningskategorier i Staden ska bli renare och tystare

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2019-01-11
Delmål MP.2.3