Aktuell Hållbarhets kommunranking

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking

Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet

Kommentar

Malmö stad steg i den senaste rankingen till plats 22 efter att år 2018 ha hamnat på plats 44. De föregående tre åren hamnade Malmö mellan plats 15 och 23. Under de sex första åren då rankingen utfördes var Malmö på första plats tre gånger, på tredje plats två gånger samt på fjärde plats en gång.

De källor som Aktuell Hållbarhet använder för sin ranking ändras år från år. I år ingår tidningens egna enkät som kommunerna besvarar, Boverkets och länsstyrelsernas miljömålsenkät samt Vattenmyndighetens kommunenkät. Dessutom ingår detta år uppgifter från Naturvårdsverket på antal kommunala naturreservat samt uppgifter från Livsmedelsverkets databas avseende ekologiska livsmedel och uppföljning av klimatpåverkan från de offentliga måltiderna. Även fyra nyckeltal från RKAs (Rådet för främjande av kommunala analyser) databas Kolada finns med i år för att komplettera enkäterna och därigenom bredda bilden av tillståndet i kommunerna.

Senast uppdaterad: 2019-04-24