Antal träd

Jätteträd har inventerats i Malmö år 2001 och 2009. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

2001

391

Totalt

2009

191

Alm

2001

151

Alm

2009

0

Ask

2001

9

Ask

2009

9

Bok

2001

73

Bok

2009

62

Ek

2001

4

Ek

2009

4

Hästkastanj

2001

31

Hästkastanj

2009

25

Lind

2001

6

Lind

2009

3

Lönn

2001

13

Lönn

2009

11

Pil

2001

50

Pil

2009

39

Platan

2001

12

Platan

2009

12

Poppel

2001

39

Poppel

2009

23

Sumpcypress

2001

3

Sumpcypress

2009

3

Datakälla: Gatukontoret, Malmö stad

Kommentar

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd som åskådliggörs i diagrammet.

Vid inventeringen fanns även ett exemplar vardera av trädsorterna Gudaträd, Trumpetträd, Fågelbär och Robinia. Två av dessa träd fanns kvar 2009, Trumpetträdet och Fågelbäret.

Dokument

Återinventering av jätteträd i Malmö 2009

Härifrån har uppgifter om jätteträd hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-06-27