Antal träd

Jätteträd har inventerats i Malmö år 2001 och 2009. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Trädsort Senaste värdet (stycken) Datum

Totalt

 191

2009

Bok

 62

2009

Pil

 39

2009

Hästkastanj

 25

2009

Poppel

 23

2009

Platan

 12

2009

Lönn

 11

2009

Ask

 9

2009

Ek

 4

2009

Lind

 3

2009

Sumpcypress

 3

2009

Alm

 0

2009

Datakälla: Gatukontoret, Malmö stad

Kommentar

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd som åskådliggörs i diagrammet.

Vid inventeringen fanns även ett exemplar vardera av trädsorterna Gudaträd, Trumpetträd, Fågelbär och Robinia. Två av dessa träd fanns kvar 2009, Trumpetträdet och Fågelbäret.

Dokument

Återinventering av jätteträd i Malmö 2009

Härifrån har uppgifter om jätteträd hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-06-27