De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Närhet till grön- och blåområden

Nyckeltal MP.2.4.1 Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 108 %2010

Grönyta

Nyckeltal MP.2.4.2 Total areal grönyta.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

Nyckeltal MP.2.4.3 Total areal grönyta per invånare.
Senaste värdet: 106 m²/person2015

Antal träd

Nyckeltal MP.2.4.4 Totala antalet jätteträd i Malmö.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 191 stycken2009

Fladdermöss

Nyckeltal MP.2.4.5 Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2016

Lavar och mossor

Nyckeltal MP.2.4.6 Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 11 lokaler/art2015

Fisk i vattendrag

Nyckeltal MP.2.4.7 Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3 arter2016

Bottenfauna i vattendrag

Nyckeltal MP.2.4.8 Antal arter i vattendrag kring Malmö
Senaste värdet: 25 arter2009

Artiklar

Utredningskategorier i De gröna och blå kvaliteter

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-07-11
Delmål MP.2.4