Malmö stad - De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas, Miljöbarometern

De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Närhet till grön- och blåområden

Nyckeltal MP.2.4.1 Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 108 %2010

Grönyta

Nyckeltal MP.2.4.2 Total areal grönyta.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3394 ha2015

Grönyta per invånare

Nyckeltal MP.2.4.3 Total areal grönyta per invånare.
Senaste värdet: 106 m²/person2015

Antal träd

Nyckeltal MP.2.4.4 Totala antalet jätteträd i Malmö.
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 191 stycken2009

Fladdermöss

Nyckeltal MP.2.4.5 Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2016

Lavar och mossor

Nyckeltal MP.2.4.6 Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 11 lokaler/art2015

Fisk i vattendrag

Nyckeltal MP.2.4.7 Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3 arter2016

Bottenfauna i vattendrag

Nyckeltal MP.2.4.8 Antal arter i vattendrag kring Malmö
Senaste värdet: 25 arter2009

Artiklar

Utredningskategorier i De gröna och blå kvaliteter

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.
Senast uppdaterad: 2018-07-11
Delmål MP.2.4