Olovliga boenden

Beslut om förbud för olovliga boenden tas utifrån flera olika lagstiftningar. Miljöbalken, plan- och bygglagen och brandskyddsbestämmelserna är tre lagstiftningar där kommunen har tillsyn och uppgifterna nedan är hämtade från detta tillsynsarbete.

Förbud för olovliga boenden i Malmö

Datakälla: Malmö stad och Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Under år 2018 togs 5 beslut om förbud att upplåta fastigheter eller delar av fastigheter till boende enligt miljöbalken och 4 beslut enligt plan- och bygglagen samt 16 beslut enligt brandskyddsbestämmelserna.

Det har skett en stor ökning av antalet beslut om förbud i Malmö under de senaste fem åren. Till stor del beror detta på att ett samarbete med andra aktörer som arbetar med boendefrågor startades och en operativ boendegrupp började arbeta med gemensam uppsökande tillsyn. Under år 2017 utökades detta arbete med fokuserad myndighetstillsyn och tilldelades extra kommunala resurser. Därigenom upptäcktes fler olagliga boenden och fler beslut om förbud utfärdades än något annat år. Den trygghetsskapande satsningen fortsatte under år 2018 och likaledes under år 2019.

Dokument

Samordnad tillsyn 2018

Rapport om det fortsatta arbetet med projektet Tryggare Malmö under år 2018.

Fokuserat tillsynsarbete 2017

Rapport om projektet Tryggare Malmö och arbetet under andra halvåret 2017.

Senast uppdaterad: 2019-12-03