Olovliga boenden

Beslut om förbud för olovliga boenden tas utifrån flera olika lagstiftningar. Miljöbalken, plan- och bygglagen och brandskyddsbestämmelserna är tre lagstiftningar där kommunen har tillsyn och uppgifterna nedan är hämtade från detta tillsynsarbete.

Förbud för olovliga boenden i Malmö

Datakälla: Malmö stad och Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Under år 2017 togs 13 beslut om förbud att upplåta fastigheter eller delar av fastigheter enligt miljöbalken och 11 beslut enligt plan- och bygglagen samt 7 beslut enligt brandskyddsbestämmelserna.

Det har skett en stor ökning av antalet beslut om förbud i Malmö under de senaste fyra åren. Till stor del beror detta på att ett samarbete med andra aktörer som arbetar med boendefrågor startades och en operativ boendegrupp började arbeta med gemensam uppsökande tillsyn. Under år 2017 utökades detta arbete med fokuserad myndighetstillsyn och tilldelades extra kommunala resurser. Därigenom upptäcktes fler olagliga boenden och fler beslut om förbud utfärdades än något annat år. Den trygghetsskapande satsningen fortsätter under år 2018.

Dokument

Fokuserat tillsynsarbete 2017

Rapport om projektet Tryggare Malmö och arbetet under andra halvåret 2017.

Senast uppdaterad: 2019-02-05