Inomhusmiljö

Bostadtillsyn bedrivs i Sverige utifrån bestämmelser i miljöbalken. Med en olägenhet avses en störning som kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. Antalet olägenheter som åtgärdats av fastighetsägaren för att uppfylla miljöbalkens krav efter uppsökande tillsyn redovisas här.

Antal åtgärdade olägenheter efter uppsökande bostadstillsyn i Malmö

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn uppgick antalet åtgärdade olägenheter i Malmö till 507 stycken under år 2018. De flesta ärendena handlade om ventilation, 362 stycken, fukt-och mögelproblem var orsaken till 124 stycken, medan resterande 21 berörde inomhustemperaturen. I några fall har flera olägenheter funnits i en och samma lägenhet.

I de besökta fastigheterna omfattades total sett 761 lägenheter av den uppsökande tillsynens inspektioner. När fler lägenheter med undermålig boendemiljö upptäcks inom den uppsökande tillsynens fastighetsövergripande inspektioner innebär det att de kan åtgärdas och fler Malmöbor kan få ett sunt boende.

Ärenden avseende uppsökande bostadstillsyn kan vara omfattande och pågå under ett flertal år. Här redovisas endast de ärenden som kommit till avslut under år 2018. Samtidigt pågår ett flertal ärenden som förväntas avslutas under kommande år.

Bostadstillsynen i Malmö bedriver sedan år 2012 uppsökande tillsyn. Områden med låg välfärd prioriteras i insatserna eftersom hälsomässigt undermåliga boendemiljöer i högre utsträckning finns i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Se länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-12-19