Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Delområden

Målet kan delvis uppnåsHållbar stadsutveckling

Delmål MP.2.1 Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsResurserna ska användas smartare

Delmål MP.2.2 Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.
Trend: 2 av 3 indikatorer har en positiv trend2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet kan delvis uppnåsStaden ska bli renare och tystare

Delmål MP.2.3 Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet
och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.
Trend: 13 av 17 indikatorer har en positiv trend13 av 17 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att uppnåDe gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Delmål MP.2.4 Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.
Trend: 2 av 8 indikatorer har en positiv trend2 av 8 indikatorer har en positiv trend2 av 8 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att uppnåGod vistelsemiljö för alla i Malmö

Delmål MP.2.5 De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.
Trend: 2 av 14 indikatorer har en positiv trend2 av 14 indikatorer har en positiv trend

 

Totalt sett har det övergripande miljömålet Framtidens stadsmiljö finns i Malmö bedömts som att målet kan delvis uppnås eftersom tre delområden har gul status vilket innebär att målet delvis ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid, medan två delområden har röd status, vilket innebär att målet inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Miljömålet bedöms ha en negativ trend eftersom flertalet av nyckeltalen inom miljömålet uppvisar en negativ (röd) trend. Många av de nyckeltal som uppvisar en positiv trend har dessutom endast en svag sådan.

Senast uppdaterad: 2018-07-13
Miljömål MP.2