Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Delområden

Målet kan delvis uppnås

Hållbar stadsutveckling

DelmålMP.2.1

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.

Trend:  2 av 4 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan delvis uppnås

Resurserna ska användas smartare

DelmålMP.2.2

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

Trend:  2 av 4 nyckeltal har en positiv trend
Målet kan delvis uppnås

Staden ska bli renare och tystare

DelmålMP.2.3

Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.

Trend:  14 av 18 nyckeltal har en positiv trend
Målet blir svårt att uppnå

De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

DelmålMP.2.4

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

Trend:  2 av 10 nyckeltal har en positiv trend
Målet blir svårt att uppnå

God vistelsemiljö för alla i Malmö

DelmålMP.2.5

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

Trend:  2 av 15 nyckeltal har en positiv trend

 

Totalt sett har det övergripande miljömålet Framtidens stadsmiljö finns i Malmö bedömts som att målet kan delvis uppnås eftersom tre delområden har gul status vilket innebär att målet delvis ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid, medan två delområden har röd status, vilket innebär att målet inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Miljömålet bedöms ha en oklar trend eftersom nyckeltalen inom miljömålet uppvisar lika många positiva (gröna) som negativa (röda) trender. Dock har många av de nyckeltal som uppvisar en positiv trend endast en svag sådan.

Senast uppdaterad: 2020-06-22