Skrubbskädda i Öresund

Öresunds Vattenvårdsförbund utför mätningar på de fiskar som fångas i samband med miljögiftsundersökningar. Nedanstående uppgifter är hämtade från en rapport som sammanställt fem års undersökningar.

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Mätområde Datum Värde (gram)

Totalt Malmö Klagshamn

1999

331

Totalt Malmö Klagshamn

2002

306

Totalt Malmö Klagshamn

2006

388

Totalt Malmö Klagshamn

2010

420

Totalt Malmö Klagshamn

2014

401

Klagshamn

1999

296

Klagshamn

2002

302

Klagshamn

2006

393

Klagshamn

2010

427

Klagshamn

2014

388

Malmö

1999

366

Malmö

2002

311

Malmö

2006

382

Malmö

2010

413

Malmö

2014

413

Landskrona

1999

433

Landskrona

2002

356

Landskrona

2006

322

Landskrona

2010

337

Landskrona

2014

472

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Trenden visar medelvikt för de två lokaler som ligger inom Malmö kommuns havsområde, Malmö och Klagshamn, och senaste värdet ligger mellan lägst och högst uppmätta. Medelvikten för skrubbskädda har vid samtliga tre lokaler varierat mellan 295 och 473 gram. Konditionsfaktorn, som ger ett mått på fiskens fysiologiska kondition (motsvarande BMI för människa), har generellt sett varit relativt stabil under den undersökta perioden år 1999-2014.

Vid varje provtagningstillfälle har ungefär 25 skrubbskäddor provfiskats på varje lokal. Skrubbskäddor lever i relativt stationära bestånd och uppnår en medelålder på sex till sju år. Då de lever på samma plats relativt länge är de ett tacksamt provtagningsobjekt för att undersöka hur de påverkas av tillståndet i deras livsmiljö. Här redovisas resultatet från de tre lokaler i Öresund som ligger närmast Malmö.

Dokument

Sammanställning av mätningar på skrubbskädda 1999-2014

Från denna rapport har uppgifterna hämtats.

Senast uppdaterad: 2017-05-18