Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Inventeringsområden Senaste värdet (skott/m²) Datum

Klagshamn grund

 1451

2017

Klagshamn djup

 448

2017

Bjärred grund

 1371

2017

Bjärred djup

 523

2017

Landskrona grund

 755

2017

Landskrona djup

 360

2017

Medelvärde

 818

2017

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Skottätheten på Klagshamns grunda station ökade något under år 2017 efter föregående års nedgång. Den ligger på drygt 1450 skott per kvadratmeter vilket är ungefär i mitten mellan mätseriens lägsta och högsta värde. På den djupa stationen ökade tätheten något efter att ha minskat under de två föregående åren men ligger nu, med nästan 450 skott per kvadratmeter, också mellan den mätseriens lägsta och högsta värde.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna ökat under den redovisade perioden. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2018-12-12