Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.
Färgruta Klagshamn grund
Färgruta Klagshamn djup
Färgruta Bjärred grund
Färgruta Bjärred djup
Färgruta Landskrona grund
Färgruta Landskrona djup
Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Skottätheten på Klagshamns grunda station minskade något under år 2016 efter de föregående två årens uppgång. Den ligger på drygt 1300 skott per kvadratmeter vilket är ungefär i mitten mellan mätseriens lägsta och högsta värde. På den djupa stationen har tätheten minskat under de två senaste åren men ligger nu, med nästan 400 skott per kvadratmeter, också mellan den mätseriens lägsta och högsta värde.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.
Senast uppdaterad: 2017-10-26
Nyckeltal MP.3.3.16