Kväveutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

Totalt

1999

684

Totalt

2000

537

Totalt

2001

378

Totalt

2002

704

Totalt

2003

235

Totalt

2004

679

Totalt

2005

312

Totalt

2006

645

Totalt

2007

593

Totalt

2008

375

Totalt

2009

240

Totalt

2010

700

Totalt

2011

546

Totalt

2012

330

Totalt

2013

280

Totalt

2014

411

Totalt

2015

354

Totalt

2016

246

Totalt

2017

328

Totalt

2018

281

Sege å

1999

604

Sege å

2000

467

Sege å

2001

307

Sege å

2002

585

Sege å

2003

203

Sege å

2004

580

Sege å

2005

262

Sege å

2006

532

Sege å

2007

477

Sege å

2008

316

Sege å

2009

192

Sege å

2010

609

Sege å

2011

466

Sege å

2012

285

Sege å

2013

229

Sege å

2014

320

Sege å

2015

289

Sege å

2016

199

Sege å

2017

273

Sege å

2018

237

Tygelsjöbäcken

1999

51,4

Tygelsjöbäcken

2000

44,8

Tygelsjöbäcken

2001

47,9

Tygelsjöbäcken

2002

73,9

Tygelsjöbäcken

2003

24,2

Tygelsjöbäcken

2004

63,5

Tygelsjöbäcken

2005

32,2

Tygelsjöbäcken

2006

68,0

Tygelsjöbäcken

2007

67,1

Tygelsjöbäcken

2008

38,1

Tygelsjöbäcken

2009

32,2

Tygelsjöbäcken

2010

59,5

Tygelsjöbäcken

2011

48,5

Tygelsjöbäcken

2012

27,7

Tygelsjöbäcken

2013

32,0

Tygelsjöbäcken

2014

49,2

Tygelsjöbäcken

2015

41,5

Tygelsjöbäcken

2016

30,2

Tygelsjöbäcken

2017

36,8

Tygelsjöbäcken

2018

28,6

Skumparpsdiket

1999

20,7

Skumparpsdiket

2000

15,9

Skumparpsdiket

2001

16,3

Skumparpsdiket

2002

29,9

Skumparpsdiket

2003

6,18

Skumparpsdiket

2004

24,6

Skumparpsdiket

2005

11,0

Skumparpsdiket

2006

28,3

Skumparpsdiket

2007

29,8

Skumparpsdiket

2008

14,8

Skumparpsdiket

2009

11,6

Skumparpsdiket

2010

23,2

Skumparpsdiket

2011

22,5

Skumparpsdiket

2012

12,1

Skumparpsdiket

2013

14,9

Skumparpsdiket

2014

28,8

Skumparpsdiket

2015

17,8

Skumparpsdiket

2016

13,0

Skumparpsdiket

2017

16,5

Skumparpsdiket

2018

13,3

Bunkeflodiket

1999

7,57

Bunkeflodiket

2000

9,65

Bunkeflodiket

2001

6,93

Bunkeflodiket

2002

15,3

Bunkeflodiket

2003

2,06

Bunkeflodiket

2004

11,3

Bunkeflodiket

2005

6,77

Bunkeflodiket

2006

16,8

Bunkeflodiket

2007

18,8

Bunkeflodiket

2008

5,89

Bunkeflodiket

2009

4,62

Bunkeflodiket

2010

7,92

Bunkeflodiket

2011

8,53

Bunkeflodiket

2012

5,26

Bunkeflodiket

2013

3,93

Bunkeflodiket

2014

12,7

Bunkeflodiket

2015

5,77

Bunkeflodiket

2016

3,95

Bunkeflodiket

2017

1,20

Bunkeflodiket

2018

2,35

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via samtliga fyra vattendrag låg år 2018 under respektive medelvärde för perioden 1999-2017. En något minskande trend kan ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Dock följer uttransporten av näringsämnen i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden