Vattentillgångarna ska skyddas

Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då grundvattenuttaget numera ligger på nivåer som är rimliga med hänseende till långsiktigt nyttjande av dricksvattenresursen. Utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverken har historiskt sett också minskat i stor omfattning, även om utsläppen varit relativt höga under senare år. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen, såsom badvattenkvalitet, kväve- och fosforutsläpp, ålgräsutbredning, skrubbskäddans medelvikt och grundvattenuttag visar på positiva trender.

Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen via Grevietäkten har alltsedan 2000-talets början legat på en avsevärt lägre nivå än den gjorde under 1900-talets mitt. Dricksvattenförbrukningen för hela Malmö har minskat något de senaste två åren och uppgick år 2019 till 26 Mm³ vilket var den tredje högsta förbrukningen under den redovisade perioden från år 2005.

En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalterna kväve och fosfor från kommunens avloppsreningsverk visar på en positiv trend. Näringsämnesutsläppen via de mindre vattendragen varierar kraftigt mellan åren men en något minskande trend kan totalt sett urskiljas avseende fosforutsläppen. Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser i Öresund har förbättrats sedan år 2008. Totalt sett visar mängden bräddat, orenat avloppsvatten från ledningsnätet i Malmö en väldigt varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år.

Djuputbredningen av ålgräs i Öresund har totalt sett ökat i Malmös närhet sedan början på 2000-talet vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet. Skottätheten hos ålgräset i Klagshamn har tidigare ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Både vid 2018 och 2019 års undersökning fanns det dock väldigt lite ålgräs vid Klagshamns grunda station vilket sannolikt berodde på det extrema sommarvädret år 2018 samt ytterligare en varm sommar år 2019. Medelvikten på fångade skrubbskäddor har bara varierat lite under åren och deras fysiologiska kondition har varit relativt stabil.

Senast uppdaterad: 2020-06-24