Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes lite mer än 580 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2017. Sedan år 2001 har utsläppen legat mellan 300 och 550 ton. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period. Under senare år har kväveutsläppen ökat lite vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2018-05-22