Utredningskategorier i Malmönaturen ska värnas

Fem nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Småbiotoper i odlingslandskapet" - Antal småbiotoper med jordbruksstöd - Datakälla: Jordbruksverket

"Skötsel av parkmark" - Areal parkmark som sköts samt sköts ekologiskt - Datakälla: Gatukontoret

"Tillgängliga ytor" - Tillgänliga ytor för malmöborna, ej refuger m.m. - Datakälla: Gatukontoret

"Gröntal" - Tillgängliga grönytor per person - Datakälla: Gatukontoret

"Hotade och skyddade arter" - Hotade och skyddade arter i Malmö - Datakälla: Artdatabanken

Senast uppdaterad: 2017-05-18