Skyddad areal

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat intensivt med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Mätområde Datum Värde (ha)

0

Totalt

2006

0

1

Totalt

2007

708

2

Totalt

2008

709

3

Totalt

2009

104

4

Totalt

2010

810

5

Totalt

2011

797

6

Totalt

2012

797

7

Totalt

2013

1490

8

Totalt

2014

1490

9

Totalt

2015

1474

10

Totalt

2016

1474

11

Totalt

2017

1474

12

Totalt

2018

1606

13

Totalt

2019

1606

14

Landareal

2006

0

15

Landareal

2007

190

16

Landareal

2008

191

17

Landareal

2009

2

18

Landareal

2010

192

19

Landareal

2011

282

20

Landareal

2012

280

21

Landareal

2013

431

22

Landareal

2014

431

23

Landareal

2015

433

24

Landareal

2016

433

25

Landareal

2017

433

26

Landareal

2018

433

27

Landareal

2019

542

28

Vattenareal

2006

0

29

Vattenareal

2007

518

30

Vattenareal

2008

518

31

Vattenareal

2009

102

32

Vattenareal

2010

618

33

Vattenareal

2011

515

34

Vattenareal

2012

517

35

Vattenareal

2013

1059

36

Vattenareal

2014

1059

37

Vattenareal

2015

1041

38

Vattenareal

2016

1041

39

Vattenareal

2017

1041

40

Vattenareal

2018

1041

41

Vattenareal

2019

1064

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1064 hektar av vattenarealen samt 542 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2019.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1901

Härifrån har de senaste uppgifterna om skyddad areal hämtats.

Senast uppdaterad: 2020-06-01
Delområden Delmål