Skyddad areal

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat intensivt med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Skyddad areal Senaste värdet (ha) Datum

0

Totalt

 1606

2019

1

Landareal

 542

2019

2

Vattenareal

 1064

2019

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1064 hektar av vattenarealen samt 542 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2019.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1901

Härifrån har de senaste uppgifterna om skyddad areal hämtats.

Senast uppdaterad: 2020-06-01
Delområden Delmål