Skyddad areal

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat intensivt med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande nästan 1050 hektar av vattenarealen samt nästan 450 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,4 % av kommunens land- och vattenareal år 2018.

I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden. Områdets areal uppgår till cirka 134 ha och kommer att ingå i statistiken från SCB först för år 2019.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1901

Härifrån har de senaste uppgifterna om skyddad areal hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-09-06