Skyddad areal

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat intensivt med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande nästan 1050 hektar av vattenarealen samt nästan 450 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,4 % av kommunens land- och vattenareal år 2018.

Arbete pågår med bildande av ett kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden. Det föreslagna områdets areal uppgår till cirka 134 ha. Beslut har tagits inom kommunen vilket förväntas vinna laga kraft under året.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 41 SM 1901

Härifrån har de senaste uppgifterna om skyddad areal hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-07-01