Malmönaturen ska värnas

Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Målet ser ut att bli svårt att nå då preliminära uppgifter från den påbörjade revideringen av Malmös naturvårdsplan tyder på försämrade naturvärden jämfört med år 2012. Fyra naturreservat har bildats i Malmö de senaste tio åren. Det finns flera hotade och sällsynta arter av fladdermöss samt lavar och mossor i kommunen. Det saknas dock statistik som tydligare belyser tillståndet för biologisk mångfald samt även information angående Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för skyddad areal, ålgräs samt lavar och mossor visar på svagt positiva trender medan grönyta och fladdermöss visar på negativa trender.

Fyra naturreservat har skapats i kommunens västliga delar, sedan år 2006, men den skyddade arealen utgör endast 4,8 procent av Malmös totala land- och vattenareal. Ålgräsets djuputbredning har totalt sett ökat på det tre redovisade provtagningsstationerna sedan början på 2000-talet vilket tyder på att ljusklimatet i vattnet har förbättrats. Antalet fladdermusarter har minskat något mellan år 2013 och 2019. Brunlångöra har troligen försvunnit då den ej hittades vid senaste inventeringen medan Sydpipistrell tillkommit vid de två senaste inventeringarna. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid de tre senaste inventeringarna år 2012, 2015 och 2018 jämfört med de som gjordes år 1998 och år 2000.

Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare ser ut att ha minskat. Dock är uppgifterna inte helt jämförbara då dels metoderna som används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad.

I det kompletterande nyckeltalet som redovisar Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas naturvårdsarbete har samtliga av Sveriges fyra största städer förbättrat sina positioner mellan år 2014 och 2018. Två av dem, Göteborg och Uppsala, förbättrade sina placeringar ganska rejält (med mer än 70 positioner), medan Malmös placering endast förbättrats med 17 positioner. Malmö har nu placering 81 på listan medan de andra tre storstadskommunerna har placering 18 eller bättre.

Senast uppdaterad: 2020-06-22