Kväveutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1999

684

1

Totalt

2000

537

2

Totalt

2001

378

3

Totalt

2002

704

4

Totalt

2003

235

5

Totalt

2004

679

6

Totalt

2005

312

7

Totalt

2006

645

8

Totalt

2007

593

9

Totalt

2008

375

10

Totalt

2009

240

11

Totalt

2010

700

12

Totalt

2011

546

13

Totalt

2012

330

14

Totalt

2013

280

15

Totalt

2014

411

16

Totalt

2015

354

17

Totalt

2016

246

18

Totalt

2017

328

19

Totalt

2018

281

20

Totalt

2019

732

21

Sege å

1999

604

22

Sege å

2000

467

23

Sege å

2001

307

24

Sege å

2002

585

25

Sege å

2003

203

26

Sege å

2004

580

27

Sege å

2005

262

28

Sege å

2006

532

29

Sege å

2007

477

30

Sege å

2008

316

31

Sege å

2009

192

32

Sege å

2010

609

33

Sege å

2011

466

34

Sege å

2012

285

35

Sege å

2013

229

36

Sege å

2014

320

37

Sege å

2015

289

38

Sege å

2016

199

39

Sege å

2017

273

40

Sege å

2018

237

41

Sege å

2019

633

42

Tygelsjöbäcken

1999

51,4

43

Tygelsjöbäcken

2000

44,8

44

Tygelsjöbäcken

2001

47,9

45

Tygelsjöbäcken

2002

73,9

46

Tygelsjöbäcken

2003

24,2

47

Tygelsjöbäcken

2004

63,5

48

Tygelsjöbäcken

2005

32,2

49

Tygelsjöbäcken

2006

68,0

50

Tygelsjöbäcken

2007

67,1

51

Tygelsjöbäcken

2008

38,1

52

Tygelsjöbäcken

2009

32,2

53

Tygelsjöbäcken

2010

59,5

54

Tygelsjöbäcken

2011

48,5

55

Tygelsjöbäcken

2012

27,7

56

Tygelsjöbäcken

2013

32,0

57

Tygelsjöbäcken

2014

49,2

58

Tygelsjöbäcken

2015

41,5

59

Tygelsjöbäcken

2016

30,2

60

Tygelsjöbäcken

2017

36,8

61

Tygelsjöbäcken

2018

28,6

62

Tygelsjöbäcken

2019

65,4

63

Skumparpsdiket

1999

20,7

64

Skumparpsdiket

2000

15,9

65

Skumparpsdiket

2001

16,3

66

Skumparpsdiket

2002

29,9

67

Skumparpsdiket

2003

6,18

68

Skumparpsdiket

2004

24,6

69

Skumparpsdiket

2005

11,0

70

Skumparpsdiket

2006

28,3

71

Skumparpsdiket

2007

29,8

72

Skumparpsdiket

2008

14,8

73

Skumparpsdiket

2009

11,6

74

Skumparpsdiket

2010

23,2

75

Skumparpsdiket

2011

22,5

76

Skumparpsdiket

2012

12,1

77

Skumparpsdiket

2013

14,9

78

Skumparpsdiket

2014

28,8

79

Skumparpsdiket

2015

17,8

80

Skumparpsdiket

2016

13,0

81

Skumparpsdiket

2017

16,5

82

Skumparpsdiket

2018

13,3

83

Skumparpsdiket

2019

28,6

84

Bunkeflodiket

1999

7,57

85

Bunkeflodiket

2000

9,65

86

Bunkeflodiket

2001

6,93

87

Bunkeflodiket

2002

15,3

88

Bunkeflodiket

2003

2,06

89

Bunkeflodiket

2004

11,3

90

Bunkeflodiket

2005

6,77

91

Bunkeflodiket

2006

16,8

92

Bunkeflodiket

2007

18,8

93

Bunkeflodiket

2008

5,89

94

Bunkeflodiket

2009

4,62

95

Bunkeflodiket

2010

7,92

96

Bunkeflodiket

2011

8,53

97

Bunkeflodiket

2012

5,26

98

Bunkeflodiket

2013

3,93

99

Bunkeflodiket

2014

12,7

100

Bunkeflodiket

2015

5,77

101

Bunkeflodiket

2016

3,95

102

Bunkeflodiket

2017

1,20

103

Bunkeflodiket

2018

2,35

104

Bunkeflodiket

2019

4,93

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via tre av de fyra vattendragen låg år 2019 över respektive medelvärde för perioden 1999-2018. För både Sege å och Tygelsjöbäcken har kväveutförseln inte varit så stor sedan år 2010. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapport för 2019 beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året. De höga kvävehalterna under första kvartalet 2019 var troligen en effekt av kvarhållen näring i marken från torråret 2018 vilken kom ut i vattensystemet först under vintern. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden