Kväveutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

Totalt

1999

686

Totalt

2000

538

Totalt

2001

380

Totalt

2002

706

Totalt

2003

237

Totalt

2004

682

Totalt

2005

313

Totalt

2006

648

Totalt

2007

596

Totalt

2008

377

Totalt

2009

241

Totalt

2010

702

Totalt

2011

548

Totalt

2012

332

Totalt

2013

281

Totalt

2014

413

Totalt

2015

355

Totalt

2016

247

Totalt

2017

330

Sege å

1999

604

Sege å

2000

467

Sege å

2001

307

Sege å

2002

585

Sege å

2003

203

Sege å

2004

580

Sege å

2005

262

Sege å

2006

532

Sege å

2007

477

Sege å

2008

316

Sege å

2009

192

Sege å

2010

609

Sege å

2011

466

Sege å

2012

285

Sege å

2013

229

Sege å

2014

320

Sege å

2015

289

Sege å

2016

199

Sege å

2017

273

Tygelsjöbäcken

1999

52,9

Tygelsjöbäcken

2000

45,4

Tygelsjöbäcken

2001

49,6

Tygelsjöbäcken

2002

75,3

Tygelsjöbäcken

2003

25,3

Tygelsjöbäcken

2004

65,3

Tygelsjöbäcken

2005

32,7

Tygelsjöbäcken

2006

69,7

Tygelsjöbäcken

2007

68,9

Tygelsjöbäcken

2008

39,6

Tygelsjöbäcken

2009

32,5

Tygelsjöbäcken

2010

61,1

Tygelsjöbäcken

2011

50,0

Tygelsjöbäcken

2012

28,7

Tygelsjöbäcken

2013

32,9

Tygelsjöbäcken

2014

50,5

Tygelsjöbäcken

2015

42,0

Tygelsjöbäcken

2016

31,0

Tygelsjöbäcken

2017

38,5

Skumparpsdiket

1999

21,3

Skumparpsdiket

2000

16,1

Skumparpsdiket

2001

16,7

Skumparpsdiket

2002

30,0

Skumparpsdiket

2003

6,40

Skumparpsdiket

2004

25,1

Skumparpsdiket

2005

11,1

Skumparpsdiket

2006

29,2

Skumparpsdiket

2007

30,6

Skumparpsdiket

2008

15,3

Skumparpsdiket

2009

11,7

Skumparpsdiket

2010

24,0

Skumparpsdiket

2011

23,3

Skumparpsdiket

2012

12,6

Skumparpsdiket

2013

15,1

Skumparpsdiket

2014

29,4

Skumparpsdiket

2015

17,9

Skumparpsdiket

2016

13,4

Skumparpsdiket

2017

17,3

Bunkeflodiket

1999

7,74

Bunkeflodiket

2000

9,71

Bunkeflodiket

2001

7,13

Bunkeflodiket

2002

15,4

Bunkeflodiket

2003

2,09

Bunkeflodiket

2004

11,5

Bunkeflodiket

2005

6,86

Bunkeflodiket

2006

17,2

Bunkeflodiket

2007

19,2

Bunkeflodiket

2008

6,10

Bunkeflodiket

2009

4,61

Bunkeflodiket

2010

8,23

Bunkeflodiket

2011

8,76

Bunkeflodiket

2012

5,43

Bunkeflodiket

2013

4,00

Bunkeflodiket

2014

13,0

Bunkeflodiket

2015

5,83

Bunkeflodiket

2016

4,09

Bunkeflodiket

2017

1,24

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Det är svårt att se tydliga trender för utförsel av närsalter via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga. Kvävetransporten via samtliga fyra vattendrag låg år 2017 under respektive medelvärde för perioden 1995-2016.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden