Jordbruksmark

Uppgifter på varje kommuns åkerareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total åkerareal i Malmö.

Datum Värde (ha)

1981

6695

1985

6544

1989

6174

1990

6292

1991

6168

1992

6157

1993

6089

1994

6036

1995

6008

1996

5770

1997

5693

1998

5565

1999

5443

2001

5297

2002

5276

2003

5274

2005

5082

2007

5137

2008

4946

2009

5027

2010

4939

2011

4791

2012

4609

2013

4557

2014

4588

2015

4571

2016

4672

2017

4518

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Åkerarealen i kommunen minskade med drygt 150 hektar under år 2017 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av åkermarken försvunnit. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 29 % av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Om minskningen av jordbruksmark fortsätter i samma takt som skett mellan år 1981 och 2014 kommer en stor del av jordbruksmarken innanför Yttre Ringvägen att vara bebyggd år 2020. År 2050 kommer också en hel del av jordbruksmarken även utanför Yttre Ringvägen att ha försvunnit, vilket åskådliggörs i undersökningen nedan.