Jordbruksmark

Uppgifter på varje kommuns åkerareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total åkerareal i Malmö.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

1981

6695

1

1985

6544

2

1989

6174

3

1990

6292

4

1991

6168

5

1992

6157

6

1993

6089

7

1994

6036

8

1995

6008

9

1996

5770

10

1997

5693

11

1998

5565

12

1999

5443

13

2001

5297

14

2002

5276

15

2003

5274

16

2005

5082

17

2007

5137

18

2008

4946

19

2009

5027

20

2010

4939

21

2011

4791

22

2012

4609

23

2013

4557

24

2014

4588

25

2015

4571

26

2016

4672

27

2017

4518

28

2018

4664

29

2019

4588

30

2020

4559

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Åkerarealen i kommunen minskade med nästan 30 hektar under år 2020 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av åkermarken försvunnit. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 % av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Om minskningen av jordbruksmark fortsätter i samma takt som skett mellan år 1981 och 2014 kommer en stor del av jordbruksmarken innanför Yttre Ringvägen att vara bebyggd år 2020. År 2050 kommer också en hel del av jordbruksmarken även utanför Yttre Ringvägen att ha försvunnit, vilket åskådliggörs i undersökningen nedan.

Nyckeltal MP.3.2.1
Senast uppdaterad: 2021-07-13