Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Målet ser ut att bli svårt att uppnå då jordbruksmarken fortsätter att minska samtidigt som den ekologiskt odlade marken inte har ökat i någon större omfattning sedan år 2009. Även arealer med miljöstöd minskar inom Malmö kommuns gränser. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmark och näringsläckage visar på negativa trender medan ekologiskt odlad mark och marker med miljöstöd visar på positiva trender, vilka dock på senare år har stagnerat.

Åkerarealen i Malmö kommun minskade under år 2017 med 150 hektar och arealen har total sett minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981. Andelen ekologiskt odlad mark i kommunen ligger i princip på ungefär samma nivå som år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren och visar varken på några tydliga positiva eller negativa trender totalt sett.

Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på samma nivå, kring 350 ha, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en minskande trend sedan år 2001 för att år 2014 nästan helt försvinna. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Senast uppdaterad: 2019-06-25