Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan gynna biologisk mångfald och minska spridningen av näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion.

Målstatus: Målet bedöms inte vara uppnått Målet bedöms inte vara uppnått

Målet bedöms inte vara uppnått då jordbruksmarken fortsätter att minska samtidigt som den ekologiskt odlade marken inte har ökat i någon större omfattning sedan år 2009. Svagt minskande trender kan dock ses för fosforutsläppen via vattendragen i Malmö kommun. För kväveutsläppen är trenden mer otydlig. Arealerna som erhåller någon typ av miljöstöd både minskar och ökar i kommunen. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmarken och begränsning av näringsläckaget visar på negativa trender medan miljöstöd till ängs- och betesmark visar på positiv trend samtidigt som ekologiskt odlad mark samt fosforutsläppen endast visar på svagt positiva trender.

Åkerarealen i Malmö kommun minskade med nästan 80 hektar under år 2019 och uppgick till knappt 4600 hektar. Arealen har total sett minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981. Arealen ekologiskt odlad mark i kommunen har endast ökat med 90 hektar under den senaste tioårsperioden, från 327 hektar år 2009 till 417 hektar år 2019. Då den totala åkerarealen, under samma period, minskat med nästan 440 hektar resulterar detta i att andelen ekologiskt odlad mark i kommunen har ökat från 6,5 procent år 2009 till 9 procent år 2019.

Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren men en något minskande trend kan totalt sett urskiljas avseende fosforutsläppen vilka under år 2020 var 6,5 ton. Kväveutsläppen uppgick år 2019 till 730 ton vilket var de högsta sedan år 2010 vilket troligen bland annat var ett resultat av kvarhållen näring i marken under torråret 2018.

Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på samma nivå, kring 270 hektar medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en varierande men dock minskande trend.

Delmål MP.3.2
Senast uppdaterad: 2021-07-13