Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Tygelsjöbäcken

1999

0,86

1

Tygelsjöbäcken

2000

0,56

2

Tygelsjöbäcken

2001

0,61

3

Tygelsjöbäcken

2002

0,72

4

Tygelsjöbäcken

2003

0,45

5

Tygelsjöbäcken

2004

0,71

6

Tygelsjöbäcken

2005

0,66

7

Tygelsjöbäcken

2006

0,78

8

Tygelsjöbäcken

2007

0,89

9

Tygelsjöbäcken

2008

0,62

10

Tygelsjöbäcken

2009

0,40

11

Tygelsjöbäcken

2010

0,55

12

Tygelsjöbäcken

2011

0,63

13

Tygelsjöbäcken

2012

0,33

14

Tygelsjöbäcken

2013

0,37

15

Tygelsjöbäcken

2014

0,52

16

Tygelsjöbäcken

2015

0,48

17

Tygelsjöbäcken

2016

0,46

18

Tygelsjöbäcken

2017

0,43

19

Tygelsjöbäcken

2018

0,37

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via alla de fyra redovisade vattendragen låg år 2018 under respektive medelvärde för perioden 1999-2017. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden