Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1999

8,75

1

Totalt

2000

9,68

2

Totalt

2001

5,08

3

Totalt

2002

13,3

4

Totalt

2003

5,30

5

Totalt

2004

12,7

6

Totalt

2005

6,92

7

Totalt

2006

10,2

8

Totalt

2007

16,7

9

Totalt

2008

8,04

10

Totalt

2009

4,70

11

Totalt

2010

12,1

12

Totalt

2011

12,8

13

Totalt

2012

7,54

14

Totalt

2013

4,24

15

Totalt

2014

7,41

16

Totalt

2015

6,84

17

Totalt

2016

4,82

18

Totalt

2017

6,87

19

Totalt

2018

5,06

20

Totalt

2019

8,48

21

Sege å

1999

7,60

22

Sege å

2000

8,90

23

Sege å

2001

4,20

24

Sege å

2002

12,2

25

Sege å

2003

4,70

26

Sege å

2004

11,5

27

Sege å

2005

5,90

28

Sege å

2006

9,00

29

Sege å

2007

15,5

30

Sege å

2008

7,20

31

Sege å

2009

4,10

32

Sege å

2010

11,2

33

Sege å

2011

11,9

34

Sege å

2012

7,10

35

Sege å

2013

3,70

36

Sege å

2014

6,70

37

Sege å

2015

6,20

38

Sege å

2016

4,20

39

Sege å

2017

6,30

40

Sege å

2018

4,60

41

Sege å

2019

7,70

42

Tygelsjöbäcken

1999

0,86

43

Tygelsjöbäcken

2000

0,56

44

Tygelsjöbäcken

2001

0,61

45

Tygelsjöbäcken

2002

0,72

46

Tygelsjöbäcken

2003

0,45

47

Tygelsjöbäcken

2004

0,71

48

Tygelsjöbäcken

2005

0,66

49

Tygelsjöbäcken

2006

0,78

50

Tygelsjöbäcken

2007

0,89

51

Tygelsjöbäcken

2008

0,62

52

Tygelsjöbäcken

2009

0,40

53

Tygelsjöbäcken

2010

0,55

54

Tygelsjöbäcken

2011

0,63

55

Tygelsjöbäcken

2012

0,33

56

Tygelsjöbäcken

2013

0,37

57

Tygelsjöbäcken

2014

0,52

58

Tygelsjöbäcken

2015

0,48

59

Tygelsjöbäcken

2016

0,46

60

Tygelsjöbäcken

2017

0,43

61

Tygelsjöbäcken

2018

0,37

62

Tygelsjöbäcken

2019

0,67

63

Skumparpsdiket

1999

0,19

64

Skumparpsdiket

2000

0,17

65

Skumparpsdiket

2001

0,23

66

Skumparpsdiket

2002

0,23

67

Skumparpsdiket

2003

0,091

68

Skumparpsdiket

2004

0,33

69

Skumparpsdiket

2005

0,29

70

Skumparpsdiket

2006

0,32

71

Skumparpsdiket

2007

0,22

72

Skumparpsdiket

2008

0,15

73

Skumparpsdiket

2009

0,055

74

Skumparpsdiket

2010

0,20

75

Skumparpsdiket

2011

0,15

76

Skumparpsdiket

2012

0,071

77

Skumparpsdiket

2013

0,12

78

Skumparpsdiket

2014

0,15

79

Skumparpsdiket

2015

0,12

80

Skumparpsdiket

2016

0,15

81

Skumparpsdiket

2017

0,11

82

Skumparpsdiket

2018

0,060

83

Skumparpsdiket

2019

0,097

84

Bunkeflodiket

1999

0,100

85

Bunkeflodiket

2000

0,056

86

Bunkeflodiket

2001

0,044

87

Bunkeflodiket

2002

0,11

88

Bunkeflodiket

2003

0,059

89

Bunkeflodiket

2004

0,12

90

Bunkeflodiket

2005

0,066

91

Bunkeflodiket

2006

0,097

92

Bunkeflodiket

2007

0,087

93

Bunkeflodiket

2008

0,071

94

Bunkeflodiket

2009

0,15

95

Bunkeflodiket

2010

0,11

96

Bunkeflodiket

2011

0,077

97

Bunkeflodiket

2012

0,037

98

Bunkeflodiket

2013

0,056

99

Bunkeflodiket

2014

0,032

100

Bunkeflodiket

2015

0,034

101

Bunkeflodiket

2016

0,017

102

Bunkeflodiket

2017

0,032

103

Bunkeflodiket

2018

0,032

104

Bunkeflodiket

2019

0,0100

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å och Tygelsjöbäcken låg år 2019 något över respektive medelvärde för perioden 1999-2018. Däremot var fosfortransporten via Bunkeflodiket och Skumparpsdiket lägre än medelvärdet för samma period. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden