Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Skumparpsdiket

1999

0,19

1

Skumparpsdiket

2000

0,17

2

Skumparpsdiket

2001

0,23

3

Skumparpsdiket

2002

0,23

4

Skumparpsdiket

2003

0,091

5

Skumparpsdiket

2004

0,33

6

Skumparpsdiket

2005

0,29

7

Skumparpsdiket

2006

0,32

8

Skumparpsdiket

2007

0,22

9

Skumparpsdiket

2008

0,15

10

Skumparpsdiket

2009

0,055

11

Skumparpsdiket

2010

0,20

12

Skumparpsdiket

2011

0,15

13

Skumparpsdiket

2012

0,071

14

Skumparpsdiket

2013

0,12

15

Skumparpsdiket

2014

0,15

16

Skumparpsdiket

2015

0,12

17

Skumparpsdiket

2016

0,15

18

Skumparpsdiket

2017

0,11

19

Skumparpsdiket

2018

0,060

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via alla de fyra redovisade vattendragen låg år 2018 under respektive medelvärde för perioden 1999-2017. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden