Fosforutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Mätområde Datum Värde (ton)

0

Sege å

1999

7,60

1

Sege å

2000

8,90

2

Sege å

2001

4,20

3

Sege å

2002

12,2

4

Sege å

2003

4,70

5

Sege å

2004

11,5

6

Sege å

2005

5,90

7

Sege å

2006

9,00

8

Sege å

2007

15,5

9

Sege å

2008

7,20

10

Sege å

2009

4,10

11

Sege å

2010

11,2

12

Sege å

2011

11,9

13

Sege å

2012

7,10

14

Sege å

2013

3,70

15

Sege å

2014

6,70

16

Sege å

2015

6,20

17

Sege å

2016

4,20

18

Sege å

2017

6,30

19

Sege å

2018

4,60

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via alla de fyra redovisade vattendragen låg år 2018 under respektive medelvärde för perioden 1999-2017. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket samt Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Artiklar

Avrinningsområden